ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวดรุณี ทับมุดบ้านพรุจำปาร.ร.บ้านห้วยเสียด อ.กะเปอร์ จ.ระนอง สพป.ระนอง
2นางสาวทรงพร สูงสุดบ้านบางคูร.ร.บ้านต้นส้าน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
3นางพนารัตน์ ไชยสุวรรณบ้านบางเทาร.ร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
4นางสาววนันยา รักมาศบ้านสะปำ (มงคลวิทยา)ร.ร.บ้านถ้ำผึ้ง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
5นางสาวขวัญทิพย์ พูลขาวเกาะสิเหร่ร.ร.บ้านวังผักแว่น อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
6นางสุภาพร ต่อพงษ์บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)ลาออกจากราชการ 
7นางสุมาลี เชาว์สมชาติวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)ลาออกจากราชการ 
8นางสาวศิริพักตร์ รัตตัญญูวิชิตสงครามลาออกจากราชการ