รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนางวิภา สายรัตน์ 076211591 
101เกาะมะพร้าว  076530009 
102เกาะสิเหร่นางเภาพรรณ วงศ์ไทย 076212822 
103เกาะโหลน  098667313 
104บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)  076330663 
105บ้านกู้กูนายชรินทร์ ชังอินทร์ 076214928 
106บ้านฉลองนายต่อตระกูล พรมนุ่น 076381947 
108บ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)  076376231 
110บ้านบางคูนางวีณา อินทรัตน์ 076377551 
111บ้านสะปำ (มงคลวิทยา)นายมนตรี อารีราษฎร์ 076212482 
112บ้านอ่าวน้ำบ่อนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ 076391214 
115วัดเทพนิมิตร  076214646 
116วัดลัฎฐิวนารามนางสาวอลิสา กลิ่นหอม 076367375 
117วัดสว่างอารมณ์นายสมภพ คมกล้า 076381641 
118วัดสุวรรณคีรีเขต  076396634 
119วิชิตสงคราม  076212988 
120แหลมพันวานายศุภวัฒน์ ขาวดี 076391104 
121อนุบาลภูเก็ตนายวิลาศ ปริญญานิยม 076212326 
201ไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้)นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน 076321818 
203บ้านกะหลิมนางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม 076342606 
204บ้านเก็ตโฮ่นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์ 076321072 
205บ้านบางทองนายถิรฉัตร คงจันทร์ 076321034 
208วัดสุวรรณคีรีวงก์  076340372 
301บ้านเกาะนาคา    
302ถลางพระนางสร้างนางชนิดา อุณพันธุ์ 076311497 
303ท่าฉัตรไชย  076222134 
304บ้านคอเอนนางวิภาวดี ดำสอน 076206120 
305บ้านโคกวัดใหม่  076311797 
306บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)  076324482 
307บ้านท่าเรือว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี 076311047 
308บ้านในทอน  076229014 
309บ้านบางเทานายอุทัย เทศทิศ 076324314 
310บ้านบางโรงนายสุชล หวังเส้น 076260502 
311บ้านป่าครองชีพนางน้ำอ้อย ชูช่วย 076311796 
312บ้านป่าคลอกนางสาวกุลธิดา พรมทอง 076260077 
313บ้านพรุจำปานายสุรชัย ผิวเหลือง 076313175 
314บ้านพารานายอริยวัตณ์ จันแดง 076260449 
315บ้านม่าหนิก  076325496 
316บ้านไม้ขาว  076327197 
317บ้านลิพอนนางสาวชัญญาภัค หินน้อย 076311677 
318บ้านสาคู  076327199 
319บ้านหมากปรกนายโอภาส คงยศ 076206258 
320บ้านแหลมทรายนางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง 076223050 
321บ้านอ่าวปอนายไพศาล โชคเกื้อ 076260458 
322วัดเทพกระษัตรีนางปราณี วิเศษ 076311619 
323วัดมงคลวราราม  076327198 
324วัดเมืองใหม่นางกิ่งกมล เอลลูล 076327470 
325วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)  076527178 
326สิทธิ์สุนทรบำรุง  076272070 
327หงษ์หยกบำรุงนางสาวเกศริน เกตุชู 076206572