รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  076211591 
101เกาะมะพร้าว  076530009 
102เกาะสิเหร่นายกิตติภูมิ มังสุรีย์ 076212822 
103เกาะโหลน  098667313 
104บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)นายณรงค์ เพ็ชร์กุล 076330663 
105บ้านกู้กูนายอุดม กูลดี 076214928 
106บ้านฉลองนายวิวัฒน์ จักรทอง 076381947 
108บ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)นายวิลาศ ปริญญานิยม 076376231 
110บ้านบางคูนายนิยม พรหมขุนทอง 076377551 
111บ้านสะปำ (มงคลวิทยา)นายเชิดชู ระเด่น 076212482 
112บ้านอ่าวน้ำบ่อนายปรีชา เพื่อนรักษ์ 076391214 
115วัดเทพนิมิตรนายสุธี คำโปร่ง 076214646 
116วัดลัฎฐิวนาราม  076367375 
117วัดสว่างอารมณ์นายชัยยศ พรหมมาศ 076381641 
118วัดสุวรรณคีรีเขต  076396634 
119วิชิตสงครามนายทิวา ลิ่มสงวน 076212988 
120แหลมพันวา  076391104 
121อนุบาลภูเก็ตนายไพศาล นาขวัญ 076212326 
201ไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้)นางเภาพรรณ วงศ์ไทย 076321818 
203บ้านกะหลิมนางฉวี จิตต์สำรวย 076342606 
204บ้านเก็ตโฮ่นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์ 076321072 
205บ้านบางทอง  076321034 
208วัดสุวรรณคีรีวงก์นายวัชรเกียรติ ชัชเวช 076340372 
301บ้านเกาะนาคา    
302ถลางพระนางสร้างนายภูวัชร กิ่งทอง 076311497 
303ท่าฉัตรไชยนายชลิต คันธานนท์ 076222134 
304บ้านคอเอนนายไพศาล ไชยราบ 076206120 
305บ้านโคกวัดใหม่  076311797 
306บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)นายจรวย ฤกษ์ดี 076324482 
307บ้านท่าเรือนางสาวสมจิต ธัญประสาท 076311047 
309บ้านบางเทานางเรียมจันทร์ บรรเทิง 076324314 
310บ้านบางโรงนางกิ่งกมล แดงประดับ 076260502 
311บ้านป่าครองชีพ  076311796 
312บ้านป่าคลอกนางนงนภัส พิกุลผล 076260077 
313บ้านพรุจำปานายสุโขทัย ต่อพงษ์ 076313175 
314บ้านพารานางชนิดา อุณพันธุ์ 076260449 
315บ้านม่าหนิกนายมานิต คลายสุวรรณ 076325496 
316บ้านไม้ขาว  076327197 
317บ้านลิพอน  076311677 
318บ้านสาคู  076327199 
319บ้านหมากปรกนายธวัช อภินันท์ 076206258 
320บ้านแหลมทราย  076223050 
321บ้านอ่าวปอนางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ 076260458 
322วัดเทพกระษัตรีนายชวลิต กล่อมเกล้า 076311619 
323วัดมงคลวรารามนายสมชาติ อธิกิจรุ่งเรือง 076327198 
324วัดเมืองใหม่นายชวนศักดิ์ จำปาทอง 076327470 
325วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)นายดิเรก ขามคำ 076527178 
326สิทธิ์สุนทรบำรุง  076272070 
327หงษ์หยกบำรุงนายกษิดิ์เดช พังงา 076206572